Kafatası (Cranium), beyni çevreleyen ve oldukça sert ve sağlam bir kemikten koruma sistemidir. 8 farklı kemikten oluşmuştur am 5 tanesi en önemlileridir. Kafatasının kemik yapısı kendine özgü yuvarlak sferoid küre şeklindedir. Kemiklerin birleşim noktaları girintili çıkıntılı bir yapıya sahiptir bunlara Sutura denir. Nedeni ise kafatası kemiklerinin birleşim noktalarının birbirine geçebilecek şekilde testere şeklinde girişmiş olmasındandır. Bu durum sağlamlığı sağlar. Erişkin bir bireyde oldukça sert ve güçlü bir yapıya sahiptir. Ancak yenidoğan bir bebekte yumuşak bir yapıya sahiptir. Ana rahminden çıkan bebeğin kafatası henüz kemik halini almamış ve yumuşak bir yapıda olur ve bütün parçalar kemik adacıkları şeklindedir aralarda suturalar oluşmamıştır. Kemiklerin birleşim noktaları arasında boşluklar (fontanel, bıngıldak) oluşmuştur. İlk bakışta bir dezavantaj gibi görünse de, aslen doğumda bebeğin hayatını kurtaran bir özelliktir. Eğer bebeğin kafası tam olarak kemikten sert bir yapıya sahip olsaydı ve arada herhangi bir boşluk bulunmasaydı, doğum sırasında bebeğin kafasının doğum kaanalında geçme sorunu ve zarar yörmesi çok yüksek olabilirdi. Ancak bebeklerde kafatası kemiklerini oluşturan kıkırdak ve yumuşak yapıdan dolayı kemikler esneklik kazanarak, eğilme ve bükülme özelliği taşırlar.Fakat sadece esneme tabii ki yetersizdir. Kafatasının esneyebilmesi için de bir alana ihtiyaç vardır. Bu alan da doğun esnasında tam olarak kapanmamış kafatası aralığıdır. Kafatası kemikleri sıkışarak aradaki boşluğu doldurur.Hatta ve hatta birbirleri üzerine doğru çıkarlar. Böylelikle kafanın hacmi de küçülmüş olur. Bu sayede bebek, kafa hacminin yarısı kadar olan doğum kanalından geçerek sağlıklı bir şekilde doğar. Omurgalılarda iskeletin en üst bölümü; başın şeklini belirler ve içindeki organları korur.

Kafa kemikleri iki bölümde incelenirler:
1. İçinde merkezi sinir sisteminin oturduğu kemikler (neurocranium, ossa cranii, craniales)
2. Beyin ve diğer merkezi sinir sitemi yapılarını saran kısımı çevreleyen kemikler. Os frontale (frontal kemik), os parietale (sağ sol olmak üzere iki çift), os occipitale (ense kemiği olup içinden omuriliğin çıktığı foramen magnumu barındırır), os sphenoidale (Sfenoid, yarasa veya kaması kemik, hipofiz bezini taşıyan Fossa hypophysialis, bu kemik üzerindeki Sella turcica "Türk eğeri" üzerindedir), os temporale (kulak kemiği). Yüzü oluşturan kemikler (visocranium, ossa faciei, facialia): Yüzü oluşturan kemiklerdir. Maxilla (üst çene kemiği), os palatinum (damak kemiği), oz zygomaticum 8elmacık kemiği), mandibula (alt çene kemiği)

FRONTAL KEMİK

post-img

Os Frontale (alın kemiği), bu tek kemik kafanın ön kısmını meydana getirir. Alın kemiği bir yandan kafa boşluğunun (cavum cranii) ön bölümünün büyük bir kısmını ve göz çukurunun üst kısmını meydana getirir. Kemik iki ana parçadan oluşmaktadır: Dikey sedef parça (pars squama frontalis) ve göz-çukuru burun parçası (pars orbitonasalis).

Bölümleri

1. Sedef parçası (pars squama frontalis)
2. Sedef parçasının yüzleri
2.1 İç yüz (facies interna)
2.2 Dış yüz (facies externa)
3 Sedef parçasının kenarları
3.1 Üst kenar (margo coronalis)
3.2 Alt kenar (margo supraorbitalis)
4 Göz çukuru-burun parçası (pars orbitonasalis)
4.1 Göz çukuru-burun parçasının yüzleri
4.1.1 İç yüz (facies interna/facies cerebralis)
4.1.2 Dış yüz (facies orbitalis)
4.1.3 Burun kısmı / Pars nasalis
4.2 Alın sinüsü / Sinus frontalis

Sedef parçası (pars squama frontalis)

İki tane yüzü ve iki de kenarı vardır. Yüzleri iç ve dış yüzlerdir: Facies interna ve facies externa
İç yüz (facies interna):
Alın kemiği; İç yüz, Kafa içine bakar ve çukurcadır. Orta çizgi üzerinde yukarıdan aşağıya bir oluk uzanır: Sulcus sinus sagittalis superioris. Devamında ibik şeklinde bir çıkıntı yer alır: Crista frontalis. Bunun altında erişkinlerde kör olan bir delik yer alır:Foramen caecum. Bu delik çocuklarda çoğunlukla kafa boşluğunu burun boşluğuna birleştirir. İçinde emisser damarlar bulunur (Vv. Emissariae). Orta çizginin iki tarafında düzensiz olarak bazı çukurcuklar (foveolae granulares) gözlemlenir.

Dış Yüz
Alın kemiği; Dış yüzü "Dış bükeydir". Orta çizginin her iki yanında bariz birer kabarıklık vardır; bunlara tuber frontale denir. Tuber frontale'lerin hemen altında çizgi halinde kaş kemeri (arcus superciliaris) bulunur;açıklığı aşağı bakar. Kaş kemerlerinin arasında ve orta çizgi üzerinde biraz kabarıklığı bulunan düz bir bölge vardır;bu alana glabella denir. Dış yüz glabella'nın altında burun parçası (pars nasalis) ile devam eder. Yüz yanlarda orbita üst kenarına (margo supraorbitalis) kadar uzanır. Bu keskin bir kenardır.Margo supraorbitalis pars squama ve pars orbitonasalis arasında yer alır. Bu kenar göz çukuru tabanının (aditus orbitae) üst kenarını yapar. Bu kenar üzerinde iç tarafında bir çentik görülür: incisura frontalis Bu çentiğin dış yanında ise incisura supraorbitalis adında bir çentik görülür. Bazen bu çentikler birer delik olarak da görülebilir. Orbita üst kenarının (margo supraorbitalis) üst dış köşesinden başlayarak yukarı ve arkaya giden bir çizgi vardır:linea temporalis inferior Linea temporalis inferior'un ön ve alt ucu belirginleşerek elmacık çıkıntısına (processus zygomaticus ossis frontalis) ulaşır. Çizginin altında kalan üçgen şeklinde ve hafif konkav olan kemik parçasına alın kemiği şakak yüzü (facies temporalis ossis frontalis) denir.

Sedef Parçasının Kenarları

Üst kenar (margo coronalis): Bu kenarın adı margo coronalisdir. İç ve dış yüzler arasında olup yarım ay şeklindedir. Yukarı kısımda çeper kemik ile sutura coronalis; taçsı dikiş denilen bir dikiş yapar. Yan taraflarda temel kemik ile sutura sphenofrontalis denilen dikişleri yapar.
Alt kenar (margo supraorbitalis): Enine kesitte, Alt kenar aşağıdadır ve pars squama ve pars orbitonasalis birleşme yerindedir. Burası aynı zamanda orbitanın üst kenarı olan margo supraorbitalis 'tir. Yan taraflarda processus zygomaticus ossis frontalis adını alan çıkıntılar olarak sonlanır. Bu çıkıntılar os zygomaticum; elmacık kemiği ile birleşme dikişi yapar ve bu dikişlere sutura zygomaticofrontalis denir.
Göz çukuru-burun parçası (pars orbitonasalis): İç ve dış yüz olmak üzere iki yüzü vardır. Bir bitişik bir de serbest kenarı vardır. Bitişik kenar pars squama ile birleşir; serbest kenar arkadadır. Bitişik olan kenar, pars squama frontalis ile margo supraorbitalis'i meydana getirir. Serbest olan arka kenar ise os sphenoidale nin küçük kanadının ön kenarı (ala minor) ile eklem yapar.
Göz çukuru-burun parçasının yüzleri: İç yüz (facies interna/facies cerebralis) Fossa crani anterior. Kafa boşluğuna bakar. Kafa boşluğunun fossa cranii anterior ismi verilen kafa ön çukurunun büyük bir kısmını yapar. Ortada açıklığı arkaya bakan at nalı şeklinde bir çentik dikkati çeker. İncisura ethmoidalis, Bu çentik kısmına kalbursu kemiğin kalbursu laminası; lamina cribrosa yerleşmiştir. İncisura etmoidalis'in iki tarafında impressiones digitatae ve juga cerebralia denen oluşumlar yer alır. İmpressiones digitatae, iç bükey girintilerdir. Juga cerebralia, kabartılardır. Bu iki oluşum beynin her iki yarım küresinin bu kısımlara rastlayan girinti ve çıkıntılarına; gyri cerebri'ye uygundurlar.
Dış yüz (facies orbitalis):
Etmoid hücreler: Bu yüz incisura ethmoidalis'in iki tarafında bulunur ve orbita'nın üst duvarını yapar. İncisura ethmoidalis'in etrafında foveolae ethmoidales denilen çukurcuklar yer alır. Bu çukurcuklar os ethmoidale 'nin eş çukurcukları ile birleşerek cellulae ethmoidales; etmoid hücreleri meydana getirir. Bu çukurcukların arasında iki olukcuk vardır; biri önde diğeri arkadadır. Bu olukcuklar os ethmoidale'deki eş olukcuklarla birleşir. Bu olukcuk birleşiminden iki kanal meydana gelir: Önde canalis orbitocranialis, arkada canalis orbitoethmoidalis. Canalis orbitocranialis, kafa boşluğunu orbita'ya birleştirir. Canalis orbitoethmoidalis, kafa boşluğunu burun boşluğuna birleştirir.
Burun kısmı / Pars nasalis: İncisura ethmoidalis'in önünde ve iki orbita parçasının arasındadır. Pürtüklüdür. Bu kısım iki eklem yapar: Burun kemikleri; os nasale ve üst çene kemiğinin alın çıkıntısı: proscessus frontalis Bu alanın ortasında bir diken görülür; spina nasalis ossis frontalis Bu dikenin hemen iki yanında delikler bulunur: apertura sinus frontalis Apertura sinus frontalis, alın sinüsünün; sinus frontalis açılma delikleridir. İki yandaki hafif çukur ve düzgün olan yüzler orbitanın üst duvarını yapar. Bu yüzlerin üzerinde yukarıda ve dış yanda olmak üzere bir çukurcuk vardır: fossa glandulae lacrimalis Bu yüzlerin iç yan ve yukarısında hafif bir çukurcuk daha vardır: fovea trochlearis Fovea trochlearis'in içinde bazen bir dikencik bulunur: spina trochlearis Gözküresi kaslarından m.obliquus superior'un kirişi için kıkırdak bir makara bulunmaktadır.
Alın sinüsü / Sinus frontalis: Alın kemiğinin iç ve dış iki laminası arasındadır. Kaş kemerleri hizasındadır. Yeni doğan çocuklarda bulunmaz. 3 yaşından itibaren ortaya çıkar ve genellikle büyür. Puberte döneminde azami hacme ulaşır. Bu boşluk genellikle bir bölme ile iki boşluğa ayrılır. Bu bölmeye septum sinuum frontalium denir. Bu boşluklar genellikle eşit değildir. Bu boşluklar üçgen piramit şeklindedir. Piramidin tepesi yukarıda tabanı aşağıdadır. Tabanındaki apertura sinus frontalis denilen bir ağız/ delik ile etmoid kemikteki infundibulum aracılığıyla burun boşluğunun orta measına meatus nasi medius 'a açılır.

PARİYETAL KEMİK

post-img

Pariyetal kemik kafatası'nın kenarlarının ve çatısının birleştiği kemiktir. Her kemik düzensiz dörtgen biçimindedir ve iki yüzeyi, dört kenarı ve dört açısı vardır. İsmi Latince pariet-(duvar)'dan gelir.

Bölümler

Yüzeyler

Dış Yüzey: Kemikleşmenin başlangıç noktasından başlayıp tuber parietale'ye kadar devam eden konveks düz bir yapıdır. Kemiğin orta geçişinin kemerli yönünde iki tane eğri çizgi; süperior ve inferior çizgilerdir. Gövde temporal facia ya tutunma yeri sağlar ve ikincisi temporal ve kas kökenli üst sınırı gösterir. Bu çizgiler üzerineki kemik galea aponeurotica tarafından örtülür. Çizgilerim altında ise temporal fossa'nın bölümlerini oluşturur, ve temporal kasa tutunacak yer sağlar. Arka kısımda ve üst veya sagital kısımı yakınındaki , bir veni superior sagital sinus'e, ve bazen oksipital arterin küçük bir dalını ilettiği kısım parietal foramendir. Ayrıca sürekli olarak mevcut olmayan bir yapıdır ve boyutunu önemli ölçüde değiştirir.
İç yüzey: Konkavdır. Depresyonla ilgili serebral konvülsyonlar ve orta meningeal arterin kolları için sayısız çizgi (oluk) mevcuttur. İkincisi olarak sfenoid açıdan ve sqamous kenarın santral ve posterior kısmından yukarya ve aşağıya uzanır. Oluğun yanında çeşitli çöküntüler, araknoidal granülasyon için yaşlı bir insanın kafatasında iyi işaretlenmiş yerler vardır.

Kenarları

Sagital kenar: en uzun ve en kalın kısımdır. Sagital sutur'dan oluşan kısımla eklem yapar.
Squamous border üç kısma ayrılır.
Anterior kısım ince ve noktalıdır. Dış yüzeye rağmen kesiklidir ve sfenoidin büyük kanat ucu ile üst üstedir.
Orta kısmı, dış yüzeye rağmen kesikli, kemerli olup temporal ve skuam ile örtüşür.
Arka kısmı kalın, temporal ve mastoid kısmı ile eklem oluşturması için tırtıklıdır.
Frontal kenar derin, tırtıklı iç dış yüzeyine rağmen yukarıdan ve aşağıdan kesiktir ve Koronal sütürun yarısını oluşturan, frontal kemik ile eklem yapmaktadır. Sagital sutur ve koronal sütür ile kesişen T şeklinde formlara bregma denir.
Oksipital kenar derin çentiklidir ve lambdoid sütur yarısını oluşturan oksipital kemik ile eklem yapmaktadır. Sagital sütur ve lamboid sütürun kesiştiği yere Yunan harfine benzerliğinden dolayı lambada denir.

Açıları

Frontal açı neredeyse dik açıdır sagital sutur ve koronal sturun birleştiği noktaya karşılık gelir. Bu noktaya bregma adı verilir. Fetal kafatasında ve doğumdan sonra bir, bir buçuk yıl bu bölge membranöz yapıdadır ve anterior fontanel olarak isimlendirilir.
Sfenoid açı ince ve keskindir. Bu açı frontal kemik ile sfonoid kemiğin büyük kanadını içine alır. Iç yüzeyi derin bir oluklar çizilmiştir. Bazen bu kanal orta meningeal arterin üst anterior bölünmesi olarak adlandırılır.
Oksipital açı yuvarlartır ve sagital ve lamboid sütürların birleştiği noktaya karşılık gelir. Bu noktaya lambda adı verilir.
Mastoid açı kesilmiştir. Bu açı oksipital kemik ve temporal kemiğin mastoid çıkıntısıyla eklem yapar. İç yüzeyinde bir kenar ve transvers sinusün bir locası olan sığ bir oluk mevcuttur. Oksipital kemik ve temporal kemiğin mastoid çıkıntısının birleştiği noktaya asterion adı verilir.

Kemikleşme

Paryetal kemik fetal yaşamın sekizinci haftasında parietal amniyansta görünen tek merkezi bir membrandan kemikleşmiştir. Kemikleşme kademeli olarak merkezden kemik kenarlarına doğru, radial şekilde genişler. Açılar bu bağlamda en son oluşan kısımlardır ve buralarda fontaneller oluşur. Ara sıra paryetal anterior-posterior sutur tarafından üst ve alt kısım olarak ikiye bölünür.
OS PARIETALE (Duvar kemiği): 2 yüz, 4 kenar, 4 köşesi olan yassı bir kemiktir. Occipital, frontal, sfenoid ve temporal kemik arasındadır. Pariatelenin vücuttaki duruşu (Normal konumu) -kemiğin konkav yüzü içe aşağı, -konkav yüzdeki damar oluklarının başladığı köşe öne aşağı, -konkav kenar ise aşağı gelecek -sulcuslar aşağı ön köşeye bakmalı.
Paryetal kemiğin yüzleri, kenarları ve köşeleri;
Dış Yüz (Facies Externa): Foramen parietale, arka üst köşededir. Tuber parietale; en çıkıntılı yerdir. Linea temporalis inferiorPlanum temporale
İç Yüz (Facies İnterna): Fossa paryetalis, Sulci arteriosum; kemik ile dura arasındaki a. meningea media yerleşir. Semi Sulcus sinus sagittalis superior; sağ ve sol ayrımlar birleşir ve Sulcus sinus sagittalis superior'u yapar. Sulcus sinus sigmoidei; alt arka köşede görülür. Foveolae granulares; (pacchioni çukurcukları), 40 yaş üzerinde görülür.
Kenarları: 4 tane kenarı vardır. Margo occipitalis; arka, Margo squamosus; alt, Margo saggitalis; üst, Margo frontalis; ön.
Köşeleri; Angulus frontalis, Angulus occipitalis, Angulus sphenoidalis, Angulus mastoideus

TEMPORAL KEMİK

post-img

Os temporale'nin Vücutta duruşu: Yassı olan kabuk şeklindeki kısmı yukarı bu parçanın dış yüzündeki yası çıkıntı dışa doğrudur. -Kemik içerisinde önemli kanallar var (damar ve sinirler geçer) -Kemik içerisinde İşitme organı bulunur -Kemik içerisinde Denge organı bulunur. Kemik 4 bölümde incelenir.
Pars Squamosa, Pars Mastoidea, Pars Tympanica, Pars Petrosa
Pars Squamosa: Yukarıda -paryetale ve -sifenoidale nin ala majörü ile eklem yapar.

Yüzleri

Dış Yüz (facies Temporalis); bu yüzde bulunan oluşumlar
-Sulcus arteriae temporalis mediae
-Processus zygomaticus; zigomatik kemiğin proc. Temporalisi ile eklem yapar.
-Fossa mandibularis; mandibulanın caput mandibularisi ile eklem yapar.
-Facies articularis: Fossa mandibularis teki eklem yüzüdür.
-Crista supra mastoidea ve Tuberculum articulare ile pars squomasoya tutunur.
-Fissura petrosquamosa (galasser yarığı); n. facialisin chorda tympani dalı çıkar.
-Planum infratemporale

İç Yüz

-encephalonla komşuluk yapar.
-Sulci arteriarum; a.meningea mediaya ait oluklar.

Kenarları

-Margo sphenoidalis; sutura sifenosquamalis (sfenoidle arasındadır)
-Margo parietalis; sutura parietosquamalis (paryetalle arasındadır)
-İncisura parietalis

Pars Mastoidea: İki Yüzü vardır.
Dış Yüz
-Processus mastoideus
-İncisura mastoidea
-Sulcus ateriae occipitalis
-Foramen mastoideum
-Fissura petrosquamosa

İç Yüz
-Sulcus sinus sigmoidei
-Foramen mastoideum

Kenarları
Margo occipitalis
Pars Tympanica
Anulus tympanicus
Meatus acusticus externus
Porus acusticus externus
Spina suprameatum
Spina tympanica major
Spina tympanica minor
Sulcus tympanicus
Vagina processus styloidei
Fissura tympanomastoidea
Fissura tympanosquamosa
Fissura petro tympanica(glaser yarığı)

Pars Petrosa: Piramide benzer. Yüzleri 4 tanedir. Facies anterior paries petrosae Encephalonla komşuluk yapar. İmpressio trigeminalis; nervus trigeminusun (CN V) ganglionunun (gasser ganglionu) oturduğu yer. Eminentia arcuata; (canalis semi sicularıs anteriora ait kabartı). Tegmen tympani; orta kulağın tavanının yapan kısım. Sulcus nevri petrosi majoris (n. facialisin n. petrosi majoris dalı geçer). Sulcus nevri petrosi minoris (n. glossopharengeusun n. petrosi minoris dalı geçer) Hiatus canalis n. petrosi majoris (çıkış delikleri).
Hiatus canalis n. petrosi minoris
Facies posterior paries petrosae Cerebellum ile komşuluk yapar
Meatus acusticus internus; iç kulak yolu
Porus acusticus internus; çıkış deliği
Fundus meatus acustici interni; içerideki tepe
Crista transversa
Canalis facialis
Fossa subarcuata
Aquaductus vestibuli
Facies anterior inferior
Canalis musculotubarius
Semicanalis tubae auditivae
Septum canalis musculotubarii
Facies inferior partis petrosae
Fossa jugularis
Canalis caroticus
Fissura petrosquamosa
Apertura externa canalis carotisi
Fossula petrosa
Apertura externa canaliculi tympanici
Canaliculus tympanicus
Apertura externa canaliculi cochleae
Canaliculus mastoideus
Processus styloideus
Foramen stylomastoideum

Kenarları

Margo superior partes petrosae
Sulcus sinus petrosi superioris
Margo posterior partes petrosae
Sulcus sinus petrosi inferioris
İncisura jugularis
Processus intrajugularis Tepesi
Apertura interna canalis carotici
Canalis caroticus
Canaliculi caroticotympanici

SFENOİD KEMİK

post-img

Tek olan bu kemik, kafa tabanında, etmoid kemiğin ve alın kemiği 'nin arkasında os occipitale 'nin taban parçası pars basilaris 'in ve os temporale'nin önündedir. Bu kemik, kafa tabanının ön ve orta çukurlarının fossa cranii anterior et media 'nın oluşumuna katkı verir. Aynı zamanda şakak kısmının ön tarafını meydana getirir.

Bölümleri

1 Os sphenoidale'nin ana bölümleri
1.1 Corpus ossis sphenoidalis
1.1.1 Ön yüz
1.1.2 Üst yüz
1.1.3 Arka yüz
1.1.4 Alt yüz
1.1.5 Yan yüzler
1.2 Alae minores/Küçük kanatlar
1.2.1 Canalis opticus/Görme siniri kanalı
1.2.2 Processus clinoideus anterior/Ön klinoid çıkıntı
1.3 Alae majores/Büyük kanatlar
1.3.1 Büyük kanatların yüzleri
1.3.1.1 Kafa içi yüzü
1.3.1.2 Kafa dışı yüzü
1.3.2 Büyük kanatların kenarları
1.3.2.1 İç yan kenar
1.3.2.2 Dış yan kenar

Os Sphenoidale'nin Ana Bölümleri

Corpus ossis sphenoidalis; orta parça:cisim.
Alae minores; küçük kanatlar; sağlı sollu çifttir
Alae majores; büyük kanatlar; sağlı sollu çifttir
Processus pterygoidei;Kanatsı çıkıntılar; üç çift
Corpus ossis sphenoidalis Kemiğin orta parçasını meydana getirir. Altı yüzü vardır: Ön, üst, arka, alt ve iki tane yan yüz. İçinde sfenoid sinus; sinus sphenoidalis isimli bir boşluk vardır.

Ön yüz

Burun boşluklarının (cavum nasi) tavanının arka bölümünü yapar. Orta çizgi üzerinde crista sphenoidalis adında ibik şeklinde bir çıkıntı bulunur. Crista sphenoidalis 'in iki yanında sfenoid sinus'un (sinus sphenoidalis) açılma delikleri apertura sinus sphenoidalis yer alır. Crista sphenoidalis etmoid kemiğin (kalbursu kemik) dikine laminasının (lamina perpendicularis) arka kenarı ile birleşir. Sfenoid sinus'un (sinus sphenoidalis) açılma delikleri apertura sinus sphenoidalis ise burun boşluklarının arka üst kısmına açılır.

Üst yüz

Kafa tabanı; ortada solda -sarı renkli alanda- hipofiz çukuru; Sella turcica. Kafa boşluğuna (cavum cranii) bakan bu yüzün ortasında epeyce derinliği olan bir çukur görülür. Bu çukurun içinde hipofiz bezi (hypophysis cerebri) bulunur. Bu çukurun adı hipofiz çukurudur (Sella turcica). Bu çukurun arkasındaki enine çıkıntı sırtına dorsum sallae denir. Dorsum sellae 'nin iki yan ucundaki sivri çıkıntıya arka klinoid çıkıntı (processus clinoideus posterior) denilir. Dorsum sellae'nin arka kısmı ardkafa kemiğindeki clicus ile uzanır. Hipofiz çukurunun önündeki tümseğe tuberculum sellae denir. Tuberculum sellae her iki yanında sivri birer uçla sonlanır. Bu uçlara orta klinoid çıkıntı; processus clinoideus medius denir. Tümseğin önünde enine yer alan bir oluk bulunur ve sulcus opticus denir. Bu oluğun içinde görme siniri değil görme siniri çaprazı chiasma opticum yer alır. Yanında canalis opticus ; görme siniri kanalı ile uzanır. Hipofiz çukurunun iki tarafında önden arkaya uzanan oluk karotis oluğudur: sulcus caroticus. Bu oluğun içinde sinus cavernosus meydana gelecektir. Bu sinüsün içinde arteria carotis interna ile bazı kafa çiftleri nervi craniales geçmektedir.

Arka yüz

Art kafa kemiği taban parçası pars basilaris ile birleşir. Bu birleşime synchondrosis sphenoccipitalis denir. Bu bağlantı ilk yıllarda kıkırdak bağlantı şeklindedir. Kıkırdak zamanla kemikleşir, buraya synostosis sphenooccipitalis denir. Bu sayede iki kemik kaynamış olur.

Alt yüz

Kafa dışına bakar. Bu yüzde rostrum sphenoidale : sfenoid gagası bulunur. Rostrum sphenoidale, bu yüzde orta çizgidedir. Rostrum sphenoidale, ön yüzde görülen ibik şeklindeki çıkıntının : crista sphenoidalis in uzantısıdır. Rostrum sphenoidale, vomer in : sapan kemiğinin kanatları : alae vomeris arasına girip kemik ile birleşir.

Yan yüzler

Bu yüzlerin yukarısına ve önüne küçük kanatlar : alae minores tutunmaktadır. Bu yüzlerin arkasına ve aşağı kısmına da büyük kanatlar : alae majores tutunmaktadır.

Alae minores/Küçük kanatlar: Corpus ossis sphenoidalis 'in yan yüzlerinin üst kısmından iki kökle başlarlar. Enine birer üçgen lam biçimindedirler. Bu üçgen lamın tabanı iç yanda; tepesi dış yandadır.

Canalis opticus/Görme siniri kanalı: İki kökün arasından bir kanal meydana gelir. Bu kanal canalis opticus : görme siniri kanalı adını alır. Bu köklerden öndeki kalın arkasındaki incedir.

Processus clinoideus anterior/Ön klinoid çıkıntı
Alae majores/Büyük kanatlar
Büyük kanatların yüzleri
Kafa içi yüzü
Kafa dışı yüzü
Büyük kanatların kenarları
İç yan kenar
Dış yan kenar

OKSİPİTAL KEMİK

post-img

Oksipital kemik kraniumun arka ve alt kısmında buluna daire şeklinde membranöz kemiklerdendir, ikiz kenar yamuk şeklinde ve kendinden kavislidir. Oksipital kemik büyük bir açıklık olan ve içinde vertebral kanalla kranial iletişimi sağlayan foramen magnum ile delinmiştir.

Foramen ovalenin arkasındak kavisli geniş plakaya squama occipitalis denir.

Foramenin önündeki kalın dörgenimsi parçaya oksipital kemiğin basiller parçası denir.

Foramenin her iki kenarının üzerinde oksipital kemiğin yan kısımları vardır.

NAVİGASYON

NÖROLOJİK REHABİLİTASYON

BEYİN

PERİFERİK SİNİR

OMURİLİK

AĞRI/ENJEKSİYON UYGULAMA

CERRAHİ UYGULAMALAR

NÜKLEER TIP

DİĞER TEDAVİLER

 • Beyin, Omurilik, Sinir Ameliyatları

  Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

  YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN

 • Anatomi & Nöroanatomi Uzmanı

  Anatomi & Nöroanatomi Uzmanı

  DR. ZEHRA AKGÜN

 • Beyin, Omurilik, Sinir Ameliyatları

  Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

  DOÇ. DR. HAKAN KAYALI

 • Mikrocerrahi ile Bel ve Boyun Fıtıkları Ameliyatları

  Bel ve Boyun Fıtıkları

  YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN