post-img

Trigeminal Sinir motor ve sensoryal dallar içeren en büyük kranyal sinirdir. Trigeminal sinirle taşınan somatik afferentler ağrı, dokunma ve ısı duyularıdır. Yüz derisinden, ağız ve burun mukozası, dişler ve dilin anterior 2/3'den gelen uyarılar trigeminal sinir aracılığı ile santral sinir sistemine taşınır. Trigeminal sinir aynı zamanda proprioseptif ve diş, oral mukoza, çiğneme kasları, temporo mandibular eklemin gerim resöptörlerinden gelen afferent impulsları taşır. Trigeminal sinirle otonom sinir sistemi arasında bağlantılar vardır. Gasser ganglion beyin sapının ön yüzünden çıkan iki kökten oluşur. Orta kranyal fossanın içine doğru duranın invaginasyonu ile oluşmuş mekkel cave'ine girer. Serebrosipinal sıvı içeren, ganglionun hemen arkasında uzanan dural poş trigeminal sist olarak bilinir.

Gasser ganglion 'un 3 sensoryal dalı vard oftalmik (V1), maksiler (V2) ve mandibular (V Foramen ovale yoluyla kranyumdan çıkarken mandibular dala daha küçük bir motor dal katılır. sonra baş ekstansiyona getirilir. Ağrılı tarafta dudakların birleştiği köşenin yaklaşık 2.5 cm lateraline lokal anestezikle infiltrasyon yapılır.

İnfiltrasyonla lokal anestezi yapılan yerden 10-15 cm, 22G iğne ile önde ilgili taraftaki gözün pupillas yanda ise meatus akustikus eksternusun superioru hedeflenerek girilir. İğne ilerletilirken yönlendirme ve ağız içine girmemek için diğer el işaret parmağı ağız içine sokulup rehber olarak kullanılabilir. İğne kafa tası tabanına değene kadar ilerletilir (yaklaşık 4-6 cm). Daha sonra iğne biraz geri çekilerek foramen ovaleye doğru yönlendirilir.

Genellikle foramen ovale iğnenin ilk değdiği noktanın posteriorundadır. Mandibular sinir innervasyon alanında parestezi alınabilir bu durumda parestezi kayboluncaya kadar tekrar yönlendirilir. Radyolojik görüntüleme altında yapılırsa girişim noktaları yaklaşık aynı olmakla birlikte foramen ovalenin görüntüsü ve ciltteki izdüşümü göz önüne alınacağı için değişiklik gösterebilir. C- kollu skopi ile subzigomatik floroskopide 10-15 derecelik lateral rotasyon verilirs foramen ovale mandibular arkın hemen lateralinde görülür. Bu pozisyonda iğne ucu V1 için foramen ovalenin en medialinde, V2 için ortasında, V3 için ise Gasserganglion bloğu görülür. Bu pozisyonda iğne ucu V1 için foramen ovalenin en medialinde, V2 için ortasında, V3 için ise a 1.

Hasta supin pozisyonda yatırılır. Gerekli en lateralinde olmalıdır. İğne lateral görüntüde petroz monütörizasyon ve aseptik hazırlık tamamlandıktan kemik gövdesi ve klivus birleşimine kadar ilerletilmeli.

50-Hz ile 0.5 V altında parestezi alınmalıdır. RFT için 60 sn sürede 60 derece ile lezyon oluşturmak yeterlidir. Güvenli bir işlem için girişim mutlaka radyolojik görüntüleme altında yapılmalıdır. Fenol, alkol yada gliserolle kimyasal nörolitik blok yapılabilir. Nöroliz işlemi oldukça ağrılıdır. Bu yüzden işlem sırasında iyi bir sedasyon ve analjezi gerekir. Lokal anestezik verilirse buna bağlı (istemeden BOS içine verilmesi durumunda) bilinç kaybı, kardiyak arrest ve apne görülebilir. Vasküler travma diğer bir komlikasyondur buna bağlı hematomlaroluşabilir. Diplopi ve Horner sendromu görülebilir. Nörolitik ajanların BOS içine verilmesi ile diğer kranyal sinirler kalıcı bir biçimde etkilenebilir. Buna bağlı korneal anestezi veya ekstraokuler kas paralizisi gelişebilir. Nörolitik prosedürler sonrasında yüzde ilgili dermatomlarda dirençli disestezilergörülebilir.Her ne kadar ölümcül komplikasyon bildirmeyen yayın varsa da Gasser ganglion prosedürlerinin ölüme kadar gidebilen ciddi komplikasyonlarının olabileceği akılda tutularak mutlaka radyolojik görüntüleme (floroskopi) altında yapılmalı istenmeyen yerlere enjeksiyonları engellemek için aspirasyon gibi basit ancak çok önemli işlemleri asla ihmal etmemeli ve ne kadar özen göstersek de ciddi komplikasyonların olabileceğini bilerek işlemlere başlamadan önce resüsitasyon araçlarını hazır bulundurmalıyız.

Lokal enfeksiyon, sepsis, koagülopati, intrakraniyal basınçta ileri derecede artış, disulfiram tedavisi ve ciddi davranış bozuklukları kontrendikasyonlarıdır.

NAVİGASYON

NÖROLOJİK REHABİLİTASYON

BEYİN

PERİFERİK SİNİR

OMURİLİK

AĞRI/ENJEKSİYON UYGULAMA

CERRAHİ UYGULAMALAR

NÜKLEER TIP

DİĞER TEDAVİLER

 • Beyin, Omurilik, Sinir Ameliyatları

  Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

  YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN

 • Anatomi & Nöroanatomi Uzmanı

  Anatomi & Nöroanatomi Uzmanı

  DR. ZEHRA AKGÜN

 • Beyin, Omurilik, Sinir Ameliyatları

  Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

  DOÇ. DR. HAKAN KAYALI

 • Mikrocerrahi ile Bel ve Boyun Fıtıkları Ameliyatları

  Bel ve Boyun Fıtıkları

  YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA AKGÜN